Prinášame vám tohtotýždňový prehľad prác na Slaneckej ceste

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Na ľavom moste ponad Myslavský potok sa pracuje na jeho spodnej časti a betónujú sa opory mosta.

Aké práce sú v pláne od 20. 2. do 26. 2. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Oddebnenie drieku opory mosta
 • Informačný a kamerový systém – výkop, chránička, obetónovanie 

PONDELOK – STREDA

 • Dočasné rozšírenie v km 1,8-1,875, odkop, zhutnené štrkové lôžko, betonáž
 • Tlaková skúška a prepoj plynovej prípojky Lubina

PONDELOK – PIATOK

 • Štrkový podklad pod štrbinový žľab
 • Výkop ryhy pod drenáž
 • Podklad pod drenáž za oporami mosta
 • Debnenie a betonáž podložiskových blokov mosta
 • Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí, odvoz prebytočnej zeminy
 • Káblové prípojky nízkeho napätia, ručný výkop
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia
 • Ochrana káblov DPMK, odkrytie a výkop novej trasy
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – NEDEĽA

 • Realizácia drenáže
 • Montáž uličných vpustí
 • Budovanie portálov cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ladožská

UTOROK – PIATOK

 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka

STREDA – NEDEĽA

 • Odkop terénu na výmene podložia

Viac
článkov