Foto: Prehľad uskutočnených prác na Slaneckej ceste

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Na ľavom moste ponad Myslavský potok sa pracuje na jeho spodnej časti a betónujú sa opory mosta. Prinášame prehľad uskutočnených prác v rámci rekonštrukcie a modernizácie Slaneckej cesty.

Budovanie cestnej kanalizácie, uličných vpustí a odvodnenia cestnej pláne.

Pokládka štrbinových žľabov, ktoré budú odvádzať dažďovú vodu z komunikácie.

Štrbinové žľaby uložené do finálnej polohy.

Zrealizovaná výmena podložia po konštrukčné vrstvy vozovky.

Kanalizačná šachta a pätky verejného svetlenia v budúcom stredovom páse vozovky.

Príprava prekládky inžinierskych sietí pri križovatke pri OC Kaufland. Budovanie liatinového vodovodu v oceľovej chráničke pretláčanej popod Slaneckú cestu a električkovú trať.

Príprava podkladu náhradnej križovatky pri OC Tesco. Následne budú uložené cestné panely na vytvorenie dvoch protismerných jazdných pruhov so šírkou 3 m. Trasa bude využívaná počas budovania novej križovatky.

Budovanie novej križovatky Lubina vedľa existujúcej cesty.

Príprava na preložku vodovodu pri OC Važec a komplikovaný prepoj na pôvodné potrubie kvôli kolízii s telekomunikačnými káblami. Obchádzková trasa pri OC Važec kvôli preložke inžinierskych sietí. Sprejazdnenie pôvodnej trasy bude možné až po zrealizovaní prepoja na vodovode.

Práce na spodnej časti ľavého mosta ponad Myslavský potok. Betonáž opôr mosta, na ktoré budú následne uložené betónové nosníky.

Foto: Miro Vacula, VH

Viac
článkov