Prehľad plánovaných prác na Slaneckej ceste: Čo prinesie tento týždeň

Dátum

Práce na rekonštrukcii Slaneckej cesty v mestskej časti Nad Jazerom pokračujú podľa harmonogramu. Najväčší stavebný ruch je naďalej vidieť pri budovaní ľavého mosta ponad Myslavský potok, kde sa stavia jeho spodná časť a osádzajú sa ložiská na oporách mosta.

Aké práce sú v pláne od 27. 2. do 5. 3. 2023?

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Montáž uličných vpustí 

PONDELOK – PIATOK

 • Osádzanie ložísk na oporách mosta
 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ladožská a Napájadlá 
 • Budovanie cestnej kanalizácie, odvoz prebytočnej zeminy
 • Budovanie verejného osvetlenia, pretlaky, káble, obsyp
 • Ochrana káblov DPMK, odkrytie a výkop novej trasy

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop terénu na výmene podložia

UTOROK – PIATOK

 • Káblové prípojky nízkeho napätia v križovatke Raketová, Važecká
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia v križovatke Lubina 

STREDA – PIATOK

 • Pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy
 • Izolácia za oporami mosta 
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

Viac
článkov