Práce na Slaneckej ceste pokračujú, toto je harmonogram prác na tento týždeň

Dátum

Aktuálne sa na stavbe upravuje podložie, buduje sa drenáž podložia, cestná kanalizácia a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek pri OC Tesco, Lubina a na ulici Pri Krásnej. 

Aké práce sú v pláne od 11. 4. do 16. 4. 2023?

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Pokládka prípojky nízkeho napätia v križovatke Ladožská
 • Preložka trolejového vedenia

UTOROK – PIATOK

 • Debnenie a betonáž regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie káblových rozvodov cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách
 • Budovanie koordinačného kábla cestnej svetelnej signalizácie v križovatke TESCO
 • Budovanie trasy optického informačného a kamerového kábla
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Realizácia preložky vodovodu
 • Demontáž pôvodného verejného osvetlenia
 • Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská, realizácia pretlakov 

UTOROK – SOBOTA

 • Budovanie križovatky TESCO
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, izolácia a obsyp šachty

UTOROK – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie štrkodrvy
 • Budovanie drenáže podložia
 • Úprava podložia so zhutnením
 • Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov

STREDA – NEDEĽA

 • Pokládka nosníkov, armovanie priečnikov mosta

Viac
článkov