Pozrite si tohtotýždňový prehľad prác na Slaneckej

Dátum

Aké práce sú v pláne od 3. 4. do 6. 4. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Výkop ryhy pre koordinačný kábel cestnej svetelnej signalizácie 
 • Demontáž pôvodného verejného osvetlenia

PONDELOK – STREDA

 • Pokládka nosníkov, oddebnenie priečnikov mosta 

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie štrkodrvy
 • Budovanie drenáže podložia
 • Úprava podložia so zhutnením
 • Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov 
 • Odvoz betónov z regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie a izolačný náter pätiek cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách
 • Uloženie chráničky pre informačný kábel
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Pokládka chráničky prípojky nízkeho napätia v križovatke Ladožská
 • Preložka trolejového vedenia
 • Ochrana plynovodu v križovatke Čingovská
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, izolácia šachty, odkop potrubia

Viac
článkov