Harmonogram prác na Slaneckej. Aké práce prinesie tento týždeň?

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom plynule pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, montážou uličných vpustí, prácami na moste ponad Myslavský potok či budovaním konštrukčných vrstiev vozovky.

Aké práce sú v pláne od 20. 3. do 26. 3. 2023?

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Montáž uličných vpustí
 • Montáž podpornej skruže pre priečnik mosta 
 • Obetónovanie chráničiek káblovodu v križovatke Tesco

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Dneperská, Ladožská, Rovníková
 • Budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí
 • Budovanie pätiek pre verejné osvetlenie
 • Preložka trolejového vedenia
 • Preložka vedení inžinierskych sietí v križovatke Tesco
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop terénu na výmene podložia na hlavnej trase
 • Pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy
 • Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov
 • Odkop terénu na výmene podložia križovatky Lubina a Pri krásnej 

UTOROK – PIATOK

 • Vytýčenie sietí a výkop sond v križovatke Čingovská

UTOROK – NEDEĽA

 • Debnenie, armovanie a betonáž priečnikov mosta

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Budovanie drenáže podložia

Viac
článkov