Rekonštrukcia Slaneckej cesty: aké práce prinesie tento týždeň?

Dátum

Stavebné práce na Slaneckej ceste v mestskej časti Nad Jazerom sa riadia aktuálne schváleným harmonogramom. Najväčší stavebný ruch je momentálne vidieť pri budovaní ľavého mosta ponad Myslavský potok. Tam sa stavia jeho spodná časť a betónujú sa aj opory mosta.

Aké práce sú v pláne od 13. 2. do 19. 2. 2023?

PONDELOK

 • Prekládka autobusovej zastávky Dneperská
 • Príprava podkladu náhradnej križovatky Tesco

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie uličných vpustí

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Informačný a kamerový systém – výkop, chránička, obetónovanie

PONDELOK – PIATOK

 • Preložka plynovej prípojky Lubina
 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka
 • Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí, výšková úprava šácht
 • Káblové prípojky nízkeho napätia pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu, sondáž
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia
 • Ochrana káblov DPMK, výkop novej trasy

PONDELOK – NEDEĽA

 • Ukladanie štrbinových žľabov
 • Armovanie, oddebnenie, debnenie a betonáž opôr mosta
 • Budovanie portálov cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Ladožská a Rovníková

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Uloženie geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy

UTOROK – PIATOK

 • Uloženie panelov náhradnej križovatky Tesco

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Podklad pod štrbinový žľab
 • Odkop terénu na výmene podložia

Viac
článkov