Aké práce sú tento týždeň v pláne na Slaneckej ceste?

Dátum

V rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty sa budú tento týždeň budovať pilóty pravého mosta ponad Myslavský potok. Pracovať sa bude aj na úprave podložia v križovatkách Ladožská a Čingovská.

Pozrite si harmonogram prác od 31. 7. do 6. 8. 2023:

PONDELOK – UTOROK

Úprava podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu v križovatke Ladožská

PONDELOK – STREDA

Budovanie optickej trasy informačného systému

PONDELOK – PIATOK

Pokládka zámkovej dlažby na chodníku

Pokládka štrbinových žľabov

Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy vozovky

Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na ul. Važecká

Budovanie pilót pravého mosta

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie

Budovanie cestnej kanalizácie

Budovanie elektrických prípojok

Budovanie verejného osvetlenia

Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – NEDEĽA

Demontáž dočasného premostenia

Stráženie zvesených VVN káblov

UTOROK – PIATOK

Budovanie lávky ponad Myslavský potok

STREDA – NEDEĽA

Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže

Odkop zeminy a úprava podložia v križovatke Čingovská

Viac
článkov