Pozrite si aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom plynule pokračuje budovaním cestnej kanalizácie, montážou uličných vpustí, ukladaním štrbinových žľabov a budovaním konštrukčných vrstiev vozovky. Napredujú aj práce na ľavom moste cez Myslavský potok, v týchto dňoch sa osádzajú ložiská na oporách mosta a robí sa izolácia za oporami mosta.

PONDELOK – UTOROK

 • Odkop terénu na výmene podložia 
 • Osadenie dočasného doprávného značenia v križovatkách TESCO a na križovatke na ulici Pri Krásnej
 • Spätný zásyp opôr mosta

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Budovanie nízkonapäťovej prípojky pre verejné osvetlenie 

PONDELOK – PIATOK

 • Montáž uličných vpustí 
 • Budovanie drenáže podložia
 • Podkladný betón a montáž štrbinových žľabov 
 • Búranie betónov regulácie Myslavského potoka 
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Galaktická, Ladožská a Napájadlá
 • Kamerový a informačný systém, sondáž sietí 
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Budovanie verejného osvetlenia

UTOROK – STREDA

 • Úprava podložia so zhutnením

STREDA – PIATOK

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky v križovatkách TESCO a na križovatke na ulici Pri Krásnej

STREDA – NEDEĽA

 • Pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy
 • Montáž mostných ložísk a podpornej skruže

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Káblové prípojky nízkeho napätia v križovatke Raketová, Važecká
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, armovanie šachty

Viac
článkov